HASŁO IMPREZY:
MY DZIECI, PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA,
DBAMY O NATURĘ JAK O NAJLEPSZEGO BRATA

Formularz zgłoszeniowy – konkurs hasło

Konkurs na hasło Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska 2018 organizowanego 3 czerwca 2018 roku w Ogrodzie Botanicznym UAM w Poznaniu.

Po wypełnieniu formularza zostanie on przesłany na podany adres email. Aby zgłoszenie było ważne należy wydrukować wiadomość email,  uzyskać podpis prawnego opiekuna dziecka, zeskanować i wysłać na adres e-mail: gis@zpkww.pl. Tylko zgłoszenia z wysłanym podpisem będą brane pod uwagę.


Dane kontaktowe do powiadomienia w przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia (do szkoły lub osobiste), proszę podać co najmniej adres email.Zgoda opiekunów (wymagane):

Ja/My*, niżej podpisany/a/ni

będący rodzicem/ami lub występujący w charakterze opiekuna prawnego dziecka/podopiecznego* będącego autorem hasła, niniejszym wyrażam/y zgodę na jego/jej udział w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych oraz oświadczam/y, że zapoznałem/am/liśmy się z regulaminem konkursu i go akceptuję/akceptujemy, a w szczególności:
- poświadczamy, praca zgłoszona do konkursu została wykonana samodzielnie przez dziecko/podopiecznego*, nie narusza praw stron trzecich, a prawa autorskie do ww. pracy nie podlegają żadnym ograniczeniom;
- wyrażam/y zgodę na upublicznienie w jakikolwiek sposób, w związku z uczestnictwem w konkursie, jego/jej imienia i nazwiska oraz wizerunku;
- przyjmuję/emy do wiadomości oraz zgadzam/y się, że prawo własności oraz prawa autorskie związane ze zgłoszoną pracą przechodzą bezpłatnie na własność organizatora;
- przyjmuję/emy do wiadomości oraz wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez organizatora bądź podmiot przez niego wskazany danych osobowych podanych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celach związanych z konkursem. Dane osobowe podawane są dobrowolnie ze świadomością o przysługującym prawie do ich poprawy, zmiany lub usunięcia z bazy;
- przyjmuję/emy do wiadomości oraz zgadzam/y się, że organizatorowi przysługuje prawo do zatrzymania oryginału pracy zgłoszonej do konkursu.